Del av Majtorp 1:1, sydväst om Paradiset

Kommunfullmäktige har antagit den 26 juni 2017 planförslaget till detaljplan för del av Majtorp 1:1, sydväst om Paradiset i Älmhult, Älmhults kommun. 

Detaljplanen överklagades. Överklagandet skickades till mark- och miljödomstolen för handläggning.

 

Nytt område för skola, förskola och bostäder

Älmhult växer och därför ökar behovet av bostäder och kommunal service. Miljö- och bygg förvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Majtorp 1:1, sydväst om Paradiset i Älmhult. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en ny skola, förskola, samt bostäder.

Planområdet ligger i nordvästra delen av Älmhults samhälle, längs med fortsättning av Norra Ringvägen. Det gränsar i nordväst mot planerad bostadsområdet Västra Bökhult, i nordost mot bostadsområdet Paradiset, mot sydöst bostadsområdet Norregård och i söder mot planlagt kyrkogårdsområdet.

Detaljplanen stämmer överens med den antagna översiktsplanen, som anger markanvändningen inom planområdet som område för blandad bebyggelse. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

 

Till planhandlingarna hör:

Bilagor till geoteknisk undersökning

 

 

Har du frågor om detaljplaneförslaget eller vill beställa papperskopia kontakta Arpine Minasyan tfn 0476-551 54, e-post arpine.minasyan@almhult.se eller Henrik Johansson tfn 0476-551 84, e-post henrik.johansson@almhult.se

  

Orienteringskarta

Illustration

Illustration

Modell

Modell

Planprocessen

Planprocessen

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.