Planprocessen

Planprocessen

Färdigställandet av detaljplaner genomgår en särskild process som i första hand regleras av Plan- och bygglagen (PBL). Tillvägagångssättet är detsamma vare sig kommunen upprättar nya, ersätter eller upphäver detaljplaner. Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan standard- eller utökat förfarande. I vissa fall kan även begränsat eller samordnat förfarande tillämpas.

Standardförförande

Standardförförande kan tillämpas till de flesta detaljplaner. Villkoren för standardförfarandet är att detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten och inte har betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplanprocess med standardförfarande.

Begränsat förfarande

Begränsat förfarande kan tillämpas om alla som kommunen samrått med godkänner planförslaget. I detta fall behövs underrättelse och granskning inte göras. Planen kan gå direkt till antagande.

Läs mer om detaljplanprocess med begränsat förfarande.länk till annan webbplats

Utökat förfarande

Utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande. Det ska dessutom tillämpas om planförslaget är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse. Utökat förfarande tillämpas också om planförslaget har betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplanprocess med utökat förfarande.

Samordnat förfarande

Samordnat förfarande kan tillämpas om kommunen ska göra en detaljplan för ett ärende som även prövas enligt miljöbalken, väglagen eller lagen om byggande av järnväg. Då förfarandena enligt de olika lagarna samordnas kan dubbelarbete och dubbla prövningar undvikas.

Läs mer om detaljplanprocess med samordnat farande.

Beskriven detaljplaneprocess ovan gäller för förslag till detaljplaner som kommunen fattat beslut om att påbörja efter den 1 januari 2015. Samtidigt fortsätter äldre detaljplanprocess med normalt och enkelt planförfarande att gälla för det planer som redan påbörjats.

Länk till äldre detaljplanprocess.

Om ärendet är väldigt stort, komplext eller saknar stöd i översiktsplanen kan ett planprogram göras först. Detta görs som en förstudie, innan det egentliga detaljplanearbetet påbörjas. Programmet anger utgångspunkter och mål för planen. När ett program utarbetas ska ett samråd genomföras efter samma regler som då ett planförslag tas fram. Programmet ska redovisas vid samrådet om förslaget till detaljplan.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.