Ändring av detaljplan för Olivia 7

Ett förslag till ändring av detaljplan för Olivia 7, Älmhult finns tillgänglig för samråd mellan den 20 april – 11 maj 2018.

Vad är syftet med detaljplanen?

Syftet med ändringen av detaljplanen är komplettering med bostäder.
För den gällande detaljplanen (D139, Olivia 7, lagakraftvunnen 28 juli 2007),
görs ändring genom tillägg. Det finns en stor efterfrågan på bostäder i
centrala Älmhult och för att kunna utnyttja fastigheten på ett effektivare
sätt, ändras detaljplanen. Idag anges användningen bostäder och handel för
fastigheten, med undantag för bottenvåningen som enbart får utgöras av handel. För att få möjlighet att inreda envåningsbyggnaden till bostäder eller
lägenhetshotell, ändras detaljplanens bestämmelser och användning bostäder ”B” läggstill till handel ”H”. Däremot ändras inte våningsantalet, utan det är
fortfarande en våning.

Betydande miljöpåverkan och MKB


Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Var ligger planområdet?

Planområdet är beläget i centrala delen av Älmhult och begränsas i norr
av en gång- och cykelväg mellan Norra Esplanaden och Prinsgatan, i öster av allmän parkeringsplats, i söder av fastigheten Olivia 3 samt i väster av Norra Esplanaden.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelserPDF (pdf, 437 kB)

Planbeskrivning med behovsbedömningPDF (pdf, 1.3 MB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Miljö- och byggförvaltningen)

Synpunkter och frågor?

Samrådstiden varar mellan den 20 april – 11 maj 2018. Senast den 11 maj 2018 vill vi ha dina synpunkter och du framför dem till e-post mob@almhult.se eller Miljö- och byggnämnden, Box 500, Älmhults kommun. Även om du inte har några synpunkter får du gärna meddela detta.

Har du frågor, idéer eller tankar eller vill beställa en papperskopia är du välkommen att kontakta Henrik Johansson, på telefon 0476-55184 eller e-post henrik.johansson@almhult.se eller Oleksandra Polupan oleksandra.polupan@almhult.se


Planprocessen

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.