Blåsippan 4 m.fl.

Ett förslag till detaljplan för Blåsippan 4 m.fl. i Älmhult har varit ute på samråd från 25 september till 28 oktober 2018. Nu pågår bearbetning av planförslaget.

Illustration

Illustration som visar hur området kan se ut efter exploateringen

Vad är syftet med detaljplanen?

Syftet med att ändra detaljplanen är att skapa en mer ändamålsenligt och flexibel detaljplan som håller över tid. IKEA utvecklas ständigt och behovet av kontorsutrymme ökar, samtidigt som det behövs bra kopplingar mellan olika kontorsdelar för att verksamheten ska kunna fungera effektivt. Detaljplanen ger en ökad exploatering som kan möjliggöra en ökning med upp till 500 arbetstillfällen.

Syftet med detaljplanen är också att möjliggöra en anslutning till väg 120 i form av utfart österut.    

Planförslaget innebär:

  • Att Sunnerbogatan får anslutning till väg 120.
  • Naturområde söder om Tulpanvägen, som kan möjliggöra fördröjning av dagvatten från gatan.
  • Utökad exploatering.
  • Den tillåtna byggnadshöjden från färdig golvnivå (våning 1) är 16,75 meter,11,75meter och 2,75 meter. 
  • Möjligheten till parkeringshus söder om Hallandsvägen.
  • Prickad mark i fastighetsgräns innebär att ingen byggnad får uppföras.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger cirka 500 m sydväst om Älmhults järnvägsstation och är cirka 5 hektar. Det begränsas i norr av Hallandsvägen, i öster av Bäckgatan, i söder av planlagd gång- och cykelväg samt fastigheterna Gärdet 1 och Gärdet 2. I väster begränsas planområdet av Sunnerbogatan och fastigheterna Konvaljen 1 och 2.

Marken inom fastigheterna Blåsippan 3 och Blåsippan 4 ägs av IKEA Property AB. Den del av mark som planläggas för Sunnebogatans anslutning till väg 120 ägs av Älmhults kommun.

Betydande miljöpåverkan MKB

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelserPDF (pdf, 609.1 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 6.4 MB)

IllustrationPDF (pdf, 759.8 kB)

Dagvattenutredning inför detaljplan Blåsippan 3 och Blåsippan 4, 2018-09-24, Tyréns.PDF (pdf, 923.8 kB)

Parkeringsutredning IKEA Älmhult, 2018-09-19, Ramboll.PDF (pdf, 7.5 MB)

Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult ”Riskutredning av transporter med farligt gods på väg och järnväg i Älmhults tätort”, 2018-06-19, SWECO ENVIROMENT ABPDF (pdf, 349 kB)

Geoteknisk undersökning, blåsippan 6 (nuvarande del av Blåsippan 4), WSP Sverige AB, 2011PDF (pdf, 93.9 kB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Miljö- och byggförvaltningen)

Synpunkter och frågor?

Samrådstiden varar mellan den 25 september -28 oktober 2018. Senast den 28 oktober 2018 vill vi ha dina synpunkter och du framför dem till e-post mob@almhult.se eller Miljö- och byggnämnden, Box 500, Älmhults kommun. Även om du inte har några synpunkter får du gärna meddela detta.

Har du frågor, idéer eller tankar eller vill beställa en papperskopia är du välkommen att höra av dig till oss.

Illustration_Samråd

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.