Del av Bökhult 2:1 (Norra Ringvägens förlängning)

Granskning: Ett förslag till detaljplan för del av Bökhult 2:1 (Norra Ringvägens förlängning) i Älmhult finns tillgängligt för granskning för berörda personer, myndigheter och organisationer innan Kommunfullmäktige tar upp planen för antagande. Granskningstiden pågår mellan 23 oktober och 17 november 2019.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Norra Ringvägen och att skapa möjlighet för handel, verksamheter, kontor, tillfällig vistelse som hotell och konferenslokaler, återvinningsstation samt drivmedelförsäljning. I granskningshandlingen tillkom användningar bostäder, centrum, besöksanläggningar och tekniska anläggningar.

Nordvästra Älmhult är den stadsdel som kommer att exploateras mest enligt översiktsplanen. Ovannämnda användningar inom planområdet är nödvändiga för att den nya stadsdelen ska vara välfungerande samtidigt som det redan idag finns behov av liknande funktioner i den västra delen av Älmhult.

Norra Ringvägen ska trafikförsörja den nya stadsdelen i nordvästra Älmhult väster om vägen samt bostadsområdet Paradiset och skola/förskola öster om vägen. Den kommer att avlasta Ljungbyvägen mot centrum. Norra Ringvägens anslutning till väg 120 kommer att vara en port västerifrån till tätorten och därför är trafiksäkerheten och tillgängligheten viktiga frågor när det gäller utformningen av anslutningen.

Detaljplanen stämmer överens med översiktsplanen. Planen anses inte medföra betydande miljöpåverkan.

Till planhandlingarna hör:

Bilagor till geoteknisk undersökning

Om du vill lämna synpunkter på planförslaget kan göra det till och med den 17 november 2019. Synpunkter måste lämnas skriftligt med namn och adress.

Om du inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan du förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Synpunkter skickas till Älmhults kommun, Kommunstyrelsen, Box 500, 343 23 Älmhult eller ks@almhult.se.

Förslaget finns också i kommunhusets reception, Stortorget 1, Älmhult. Har du frågor om detaljplaneförslaget eller vill beställa papperskopia kontakta Arpine Minasyan telefon 0476-551 54, e-post arpine.minasyan@almhult.se.

Planprocessen
Orienteringskarta

Orienteringskarta

Illustration

Illustration som ger en bild hur planområdet kan se ut

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.