Sånnaböke 1:158 (Norra Gamla vägen)

Detaljplan för del av Sånnaböke 1:158, i Älmhult, Älmhults kommun

 

Samråd

Senast den 20 januari 2017 ska synpunkter på förslaget framföras till mob@almhult.se

Miljö- och byggförvaltningen har på uppdrag av Miljö- och byggnämnden upprättat detta förslag till detaljplan. Enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 11§) ska samråd äga rum när detaljplaner tas fram. Genom detta samråd ges statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs möjlighet att lämna synpunkter.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att komplettera befintliga bebyggelsen längs Norra Gamla vägen med fler bostäder. Vidare ska detaljplanen säkerställa att den nya bebyggelsen passar in i den befintliga, historiska miljön och att viktiga element såsom stenmurar bevaras.

Planhandlingar:

Har du frågor om detaljplaneförslaget eller vill beställa papperskopia kontakta Peter Hultin, tfn 0476-551 78, e-post peter.hultin@almhult.se, eller Arpine Minasyan tfn 0476-551 54, e-post arpine.minasyan@almhult.se. Tveka inte att boka in ett möte med oss om du har några funderingar!

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.