Stenbrohults–Kvarnatorp 1:140

Ett förslag till  detaljplan för Stenbrohults-Kvarnatorp 1:140 i Diö har under tiden 21 mars – 9 april 2018 varit på samråd med berörda personer, myndigheter och organisationer. Detaljplanen finns nu tillgänglig för granskning innan detaljplanen antas av miljö- och byggnämnden. Granskningstiden varar mellan 27 november och 12 december 2018.

Vad är syftet med detaljplanen?
Den aktuella fastigheten är planlagd för handelsändamål (kiosk) men fungerar idag som bostad utan bygglov. Syftet är att anpassa detaljplanen efter rådande förhållanden – det vill säga planlägga för bostadsändamål. Användningen kan även vara centrum- eller kontorsverksamhet.

Betydande miljöpåverkan och MKB
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Var ligger planområdet?
Planområdet som omfattar fastigheten Stenbrohult-Kvarnatorp 1:140 ligger centralt i Diö längs i korsningen Växjövägen – Åbogatan. Fastigheten är cirka 600 kvm stor.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelserPDF (pdf, 375.5 kB)

Planbeskrivning med behovsbedömningPDF (pdf, 1 MB)

SamrådredogörelsePDF (pdf, 524.7 kB)

TrafikbullerutredningPDF (pdf, 264.9 kB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Miljö- och byggförvaltningen)

Synpunkter och frågor?
Granskningstiden varar mellan den 27 november - 12 december 2018. Senast den 12 december 2018 vill vi ha dina synpunkter och du framför dem till e-post mob@almhult.se eller Miljö- och byggnämnden, Box 500, Älmhults kommun. Även om du inte har några synpunkter får du gärna meddela detta.

Har du frågor, idéer eller tankar eller vill beställa en papperskopia är du välkommen att kontakta Henrik Johansson, på telefon 0476-55184 eller e-post henrik.johansson@almhult.se.

 

Planprocessen

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.