Lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Älmhults kommun är antagna av kommunfullmäktige och innehåller grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats.
Skriften i sin helhet, med kartbilagor, finns att hämta i kommunhuset samt i länk till höger om denna spalt.

Anpassad version av 07FS 1998:55

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÄLMHULTS KOMMUN
Beslutade av kommunfullmäktige den 26 november 2008, § 165.
§ 8 har reviderats av kommunfullmäktige den 24 juni 2013.

Älmhults kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Älmhults kommun ska upprätthållas.

Bestämmelserna i 10 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.

3 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 10 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Containrar
4 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Containrar, som ställs upp på trafikerade platser, ska förses med reflekterande ytor i alla hörn.

Markiser, flaggor och skyltar
5 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. Den högre höjden gäller även över gångbanan den metern som är närmast körbanan.

Reklam med mera på gångbanor i centrala Älmhult är tillåten endast på av miljö- och byggnämnden beslutad plats.

Förtäring av alkohol
6 § Spritdrycker, vin, starköl och folköl får inte förtäras inom följande områden:

• Stortorget, Linnéparken och Björkparken i Älmhult inklusive Södra Esplanaden från rondellen vid Hallandsvägen i söder till Norra Esplanaden

• Gemöskolans och Linnéskolans skolgårdar och parkeringarna utanför Silverdalen och vid Brogatan inklusive talldunge söder om Silverdalen i Älmhult

• Stations- och busstationsområdet i Älmhult

• Den så kallade marknadsplatsen utanför Balders Hage i Häradsbäck.

Områdena beskrivs på bifogade kartbilagor.

Hundar
7 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 8 och 9 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.

8 § Hundar får inte vistas

a) på följande allmänna badplatser under tiden från och med den 1 maj till och med den 15 september: Bökhult i Älmhult, Möckeln i Älm­hult, Bokhultet i Diö, Bölsnäs i Liatorp, Välje i Virestad, Sandören i Häradsbäck, Delary i Delary, Ramnäs i Göteryd och Vägla i Hallaryd

b) på kyrkogårdar i Stenbrohult, Göteryd, Pjätteryd och Hallaryd

c) i preparerade skidspår.

Hundar ska hållas kopplade

a) på gång- och cykelbanor, vägar som är avsedda för gående och cyklande, gator och vägar

b) planteringar, parker och torg som omfattas av detaljplan

c) på allmänna lekplatser, skolgårdar och campingplatser

d) på idrottsplatser, i motionsspår eller annat fritidsområde

e) på kyrkogårdar och begravningsplatser i Älmhult, Virestad och Häradsbäck

f) på badplatser under tiden 16 september - 30 april.

Under löptid ska tikar hållas kopplade på offentlig plats inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med äga­rens namn, adress och telefonnummer.

9 § Inom detaljplanelagda områden ska föroreningar efter hund plockas upp.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
10 § Användning av pyrotekniska varor tillåts bara från kl 12.00 påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl 03.00. Under övriga tider på året krävs tillstånd av polismyndigheten.

Dock är det alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från Nicklagården och Almgården i Älmhult, Solgården i Göteryd, Ekebo i Diö och Pehr Hörbergsgården i Virestad.

Avgränsningen runt Nicklagården, Almgården, Solgården, Ekebo och Pehr Hörbergsgården framgår av bifogade kartbilagor.

Motions- och skidspår
11 § Ridning eller ledande av häst och framförande av motorfordon, till exempel motorcykel eller moped, är inte tillåtet inom markerade motionsspår eller preparerade skidspår (gäller även i avvaktan på preparering). Det är inte heller tillåtet att använda det preparerade skidspåret till annat än skidåkning.

Områdena som berörs framgår av bifogade kartbilagor.

Camping
12 § Camping liksom därmed jämställd övernattning i fordon får inte ske på stranden eller på ytor som gränsar till stranden och som är avsedda för solning, lek eller annan vistelse på allmänna badplatser. (Se § 8.)

Avgift för att använda offentlig plats
13 § För användning av offentlig plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
14 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4-6 §§, 8-12 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

------------

Dessa föreskrifter trädde i kraft den 19 december 2008. Kartbilagorna finns i PDF-fil märkt "lokala ordningsföreskrifter" till höger på denna sida.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.