Miljö- och byggs framtid

Som lokal tillsynsmyndighet har miljö- och byggnämnden att ta ställning i ett stort antal ärenden inom många expansiva lagområden. Ett mycket viktigt område som vi i Sverige liksom i övriga Europa står inför är stora förändringar när det gäller hanteringen av våra vattenresurser genom EU:s vattendirektiv där målet är att vattnet ska nå "god status". Detta kommer att medföra att alla parter måste säkerställa såväl sitt yt- som grundvatten. På lokal nivå berörs sjön Möckeln som ytvattentäkt där vi måste säkra vattenkvalitén och komma tillrätta med bland annat problemställningen kring en alltmer ökad brunfärgning av vattnet. Skyddsområden kommer också att fastställas för ett antal grundvattentäkter i kommunen.

Förändringar och skärpning i allas vår skyldighet att bedriva verksamhet på ett hållbart sätt är ett annat område som kommer att medföra krav på insatser från miljö- och byggnämnden.

Inom den fysiska planeringen har påbörjats, i samarbete med tekniska kontoret och i samråd med lokala aktörer inom näringsliv och handel, en fördjupad studie kring en förbättrad trafikmiljö i centrum. Arbetet ska utmynna i ett förslag till förnyelse av utformningen av Esplanaden och eftersträvar ett attraktivare centrum för boende och handel med avsevärt förbättrade villkor för gång- och cykeltrafikanter. Fortsatt planläggning sker också med inriktning på områden för attraktiva boendemiljöer och kommer att genomföras i dialog med bland andra IKEA, lokala aktörer och kommunens bostadsbolag Älmhultsbostäder.
 
Inom miljö- och hälsoskyddsområdet står vi inför att lokalt förankra de av riksdagen antagna miljömålen i det vardagliga tillsynsarbetet. Kommunen har lokalt det samlade ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö och har enligt riksdagens uttalande ett övergripande ansvar för lokala anpassningar av de nationella miljö- och folkhälsomålen. Kommunen har flera betydelsefulla uppgifter i arbetet för att uppnå miljökvalitetsmålen, dels genom sitt myndighetsarbete, sitt ansvar för samhällsplanering och genom åtgärder i sin egen verksamhet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.