Kommunens skogar

Älmhults kommun har cirka 1 800 hektar skog. En stor del av skogsmarken ligger tätortsnära i anslutning till bostadsområden. Kommunen har som långsiktigt mål att den tätortsnära skogen ska möjliggöra friluftsliv och rekreation för att främja välbefinnande och hälsa.

Bökhult

Skogsskötsel

Skogsbruket som bedrivs på kommunens skogsinnehav är miljöcertifierat enligt de skogliga certifieringsmodellerna FSC®länk till annan webbplats och PEFC®länk till annan webbplats.

Ur naturvårdssynpunkt är det speciellt viktigt att kommunens "ur-skogar", ädellövskogar, sumpskogar och även vissa andra lövskogar bevaras. De mest värdefulla områdena måste undantas från normalt skogsbruk. I övriga områden måste naturvårdshänsyn tas vid skötseln.

Reservatsbildningar är ett sätt att skydda känsliga områden. Blandskogar med träd i olika åldrar, varierande hydrologi, döende träd, kullfallna multnande träd och naturliga vattendrag har mycket större förutsättningar att hysa många fler arter än de monokulturer av gran eller tall som blir resultatet av dagens skogsbruk.

Policy för Älmhults kommuns skogar kan ses under Relaterad information.

Tätortsnära skog

I tätortsnära skogsmark måste skogsbruk bedrivas utifrån andra riktlinjer än traditionellt skogsbruk. Större hänsyn än normalt måste tas; detta sker redan idag i vissa områden. En plan för skötsel av tätortsnära natur finns framtagen av Linnébygdens naturskyddsförening, samt för vissa fritidsområden av Skogssällskapet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.