Att vara anhörig

Här har vi samlat information som kan vara till nytta för dig som anhörigvårdare eller din närstående.

För att få vård- och omsorgsinsatser vänder du dig till en av kommunens biståndshandläggare. Du kan ansöka muntligt eller skriftligt och din ansökan prövas individuellt.

Handläggaren besöker dig oftast i hemmet eller på sjukhus för att ta reda på ditt behov av insatser. Beslutet om insatser är oftast tidsbegränsat och kan överklagas. Här följer ett antal olika insatser som kan bli aktuella efter biståndshandläggarens utredning.

Insatser från hemtjänsten ska underlätta för den enskilde att bo kvar i det egna hemmet. I hemtjänstens uppgifter ingår insatser av servicekaraktär, såsom städning, tvätt, inköp och matdistribution, och personlig omvårdnad. Personlig omvårdnad kan innefatta till exempel hjälp med personlig hygien, förflyttning, intag av måltider och insatser för att bryta isolering. Kommunen har rätt att ta ut en avgift enligt gällande hemtjänsttaxa för de insatser som utförs.

Trygghetslarm i eget boende innebär att du får hjälp om du till exempel ramlar. Med trygghetslarmet kan du komma i kontakt med larmpersonalen dygnet runt.

Matdistribution innebär att du får färdiglagad mat hemskickad till din bostad.

Färdtjänst kan du ansöka om du har ett funktionshinder som gör det svårt att resa med egen bil, med buss eller tåg.

Korttidsboende kan erbjudas om ditt tillstånd tillfälligt blir sämre eller om en anhörigvårdare tillfälligt blir sjuk. Syftet är att ge anhörigvårdaren en möjlighet att vila upp sig och hämta nya krafter. Denna typ av korttidsboende kan ges vid enstaka tillfällen eller som regelbunden insats, så kallad växelvård.

Avlösarservice kan du som anhörig bli beviljad om din närstående har ett stort omvårdnadsbehov på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning och inte klara sig ensam.

Kommunen har en demenssköterska som kan ge råd och stöd till anhöriga/närstående till personer med demenssjukdom.


Om du tycker något är fel eller har förbättringsförslag

Har du förslag till förbättringar eller upplever att något blir fel är du välkommen att diskutera det med den berörda personalen. Förhoppningsvis kan vi tillsammans komma fram till en lösning.
Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska har som ett av sina uppdrag att följa upp och utreda eventuella brister i vården. Du kan också vända dig till kommunernas och Region Kronobergs Patientnämnd för råd och hjälp.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.