Psykisk hälsa för barn och unga

Alla kan någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa och om vi mår dåligt kan vi behöva professionell hjälp. Det finns många orsaker till psykisk ohälsa och vi är olika sårbara för de påfrestningar och upplevelser vi möter under livets gång.

På den här sidan kan du hitta information om vilket stöd och hjälp du kan få vid psykisk ohälsa.

Stöd till familjen

Familjer kan få stöd och behandling av socialtjänsten. Detta kan till exempel vara vid:

  • Kriminalitet
  • Kris i livet
  • Ilska och utbrott
  • Brister i föräldraskapet
  • Skilsmässa

Det kan vara genom exempelvis föräldrastöd i hemmet, familjehem, kontaktfamiljer och behandling.

Webbsida: Stöd till barn och unga

Stöd vid våld och sexuella övergrepp

Våld i nära relationer innebär att en eller flera personer utnyttjar eller utövar våld gentemot en eller flera närstående. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt.

Den som utövar våldet kan vara man eller kvinna och kan antingen vara en partner, förälder, vuxet barn, släkting, nära vän, personliga assistent eller annat till den som de utsätter. Det finns hjälp att få av socialtjänsten, frivilligorganisationer och polisen.

Webbsida: Våld i nära relationer

Stöd vid riskbruk och missbruk

Socialtjänsten ansvarar för att du som missbrukar alkohol eller andra droger får det stöd och den hjälp som behövs för att du ska komma bort från missbruket. Personal inom socialtjänsten ska tillsammans med dig planera vilken vård och vilka andra insatser som du behöver.

Webbsida: Missbruk

Stöd inom förskola och skola

Elever och vårdnadshavare som har funderingar kring sina barns skolsituation, kan alltid vända sig till personal i förskolan eller skolan om hen är orolig för något. Det gäller alltifrån svårigheter med inlärningen, mobbning, stress eller andra problem i skolan.

Inom skolan finns tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Elevhälsans arbete utgår från skolans uppdrag och ansvar och det finns ett fokus på elever i behov av särskilt stöd.

De professioner som finns arbetar även med förskolan. Förskolan har även tillgång till språkpedagog för barn med annat modersmål. Vårdnadshavare anmäler önskemål till förvaltningen.

Arbetsgång vid problem i skolan

Det finns ett gemensamt flödesschema för hur arbetsgången är om det uppmärksammas att en elev har problem i skolan. Det kan vara eleven själv som lyfter frågan, eller att läraren eller annan personal uppmärksammar något. Vårdnadshavare informeras och sedan arbetar skolan med de resurser som finns. Behövs det görs en utredning som vid behov av särskilt stöd resulterar i ett åtgärdsprogram.

Alla elever har rätt att få det stöd de är i behov av för att klara utbildningens mål.

Dyslexi

Specialpedagoger gör läs- och skrivutredningar och kartläggningar av elever där det finns oro för läsutvecklingen och handleder sedan personal i anpassningen av undervisningen så att eleven får möjlighet till en likvärdig utbildning. Kontakta rektor för din skola om du är orolig.

Kontakt rektorer

Mobbning och kränkande behandling

Alla skolor gör bland annat en årlig plan för ett målmedvetet arbete med att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Elever ska vara med i arbetet med planen. Planerna ska beskriva vad personalen ska göra om det händer något akut, men också beskriva det förebyggande arbetet och hur det följs upp.

Alla kommunala skolor hittar du på Älmhults kommuns webbplats Där finns deras planer mot diskriminering och kränkande behandling, samt kontaktuppgifter till rektor om du vill veta mer.

Om du som elev känner dig utsatt kan du prata med personal på din skola. Lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling är skyldiga att anmäla detta till rektorn.

När det finns misstanke om kränkningar ska rektor se till att detta utreds och om så är fallet sätta in åtgärder som gör att kränkningarna slutar.

Skolfrånvaro

Om elev är frånvarande utan att vara anmäld ska någon av personalen snarast ta kontakt med vårdnadshavare. Om elev har hög sjukfrånvaro involveras skolsköterska och skolläkare.

Skolhälsovården

Skolhälsovården (skolsköterska, skolläkare och psykolog) erbjuder tidsbegränsad öppen mottagning. Här kan eleverna få råd och stöd i utvecklings- och hälsofrågor. Vid behov remitterar eller hänvisar de till olika sjukvårdsinstanser. Vårdnadshavare kan vända sig till skolsköterskan för att få råd och stöd i frågor om barnets utveckling och hälsa. Via skolsköterskan kan du också få kontakt med skolläkaren.

Webbsida: Skolhälsovården

Kontakt skolsköterskor

Kurator

Kuratorns viktigaste arbetsuppgift är att främja en god psykosocial arbetsmiljö för elever i skolan. Detta sker bland annat genom utarbetande av arbetsplaner, föräldrasamverkan och förebyggande arbete mot mobbing.

En stor del av skolkuratorns arbete handlar om samtal. Samtalen sker med enskilda elever, med elevgrupper/klasser, med föräldrar och med personal. Samtalen kan vara av olika karaktär. Det kan handla om stödjande, bearbetande, motiverande och insiktsskapande samtal.

Webbsida: Kurator

Kontakt kuratorer

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare erbjuder elever på grundskolan och på grundsärskolan vägledning och information för att kunna göra sina val inför framtida gymnasiestudier samt kommande yrkesval. Vägledningen och informationen sker både i grupp och enskilt. Studie- och yrkesvägledaren erbjuder även stöttning och uppmuntran under studietiden i form av motiverande samtal som erbjuds om eleverna vill och behöver.

Vårdnadshavare kan prata med studie- och yrkesvägledarna för att få information om gymnasiet samt olika vägar till utbildning och yrken.

Kontakt studie- och yrkesvägledare

Specialpedagoger

Specialpedagogerna arbetar inom förskola och skola för att, utifrån barns/elevers olika förutsättningar skapa goda och utvecklande lärmiljöer, tillsammans med verksamhetens personal. Vårdnadshavare eller personal på förskolan/skolan initierar oftast behov av specialpedagogisk insats. Deras uppgift kan vara att handleda personal, genomföra pedagogiska kartläggningar/utredningar och vara aktiva i det förebyggande arbetet ute i verksamheten.

Psykologer

Psykologeen utreder och gör utvecklingsbedömningar när barn och ungdomar får svårigheter med inlärningen i skolan. Utredningar och utvecklingsbedömningar görs alltid i samråd med vårdnadshavarna. Kontakt med psykolog förmedlas av skolsköterskan.

Kontakt skolsköterskorlänk till annan webbplats

Familjecentralen

På Familjecentralen i Älmhult finns barnhälsovård, barnmorskemottagning med ungdomsmottagning, öppen förskola och socialförvaltningens öppenvård. Barnhälsovården erbjuder råd och stöd i föräldraskapet vid både enskilda möten och i föräldragrupper, undersökning av utveckling av barnen med mera. På öppna förskolan träffar du förskollärare och andra föräldrar. Den förebyggande socialtjänsten är till för familjer med barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Till oss kan ni komma om ni behöver stöd i er familj. Det kan handla om er relation till barnen eller mellan er båda som föräldrar. Vi erbjuder olika former av samtalsstöd såsom lösningsfokuserade samtal, rådgivning eller vägledning om vart man kan vända sig i olika frågor.

Webbplats: Familjecentralen

Samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin och andra externa resurser

Älmhults kommuns förskola och skola har en utvecklad samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Syftet är att ge barn, ungdomar och deras familjer bästa möjliga bemötande, stöd och insatser.

BUP gör utredningar och bedömningar utifrån ett barnpsykiatriskt perspektiv och förskola och skola gör kartläggningar och utredningar utifrån sitt pedagogiska uppdrag och sina styrdokument. När förskolan/skolan har gjort en allsidig utredning av barnets svårigheter och den visar behov av ytterligare utredning utifrån en diagnostisk frågeställning, kan en remittering till BUP bli aktuell.

Vid behov ska personalen i verksamheterna samverka med externa stödresurser, till exempel habiliteringen, BVC eller barn- och ungdomshälsan.

Stöd vid funktionsnedsättning

Socialtjänsten arbetar för att du ska kunna bestämma över din egen vardag och ger stöd och hjälp i olika former. Det finns bland annat anpassade bostäder, boendestöd, daglig verksamhet, fritidsaktiviteter, kontaktpersoner, ledsagare och personlig assistans.

Webbsida: Funktionsnedsättningar

Stöd till dig som är anhörig

Det finns stöd till anhöriga och närstående i alla åldrar. Anhörigstöd kan vara generellt i form av träffar eller föreläsningar, men kan också utformas individuellt och utifrån dina behov.

Stöd vid ekonomiska problem

Du kan få råd och ekonomiskt stöd när du har svårt att få pengarna att räcka till. Kommunens budget- och skuldrådgivare ger dig stöd utifrån din situation. Målet är att på bästa sätt försöka hjälpa dig att bli självförsörjande. Det innebär att du kan få personligt stöd som kan vara till hjälp på vägen.

Om du har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan du ansöka om försörjningsstöd.

Webbsida: Försörjningsstöd och Budget- och skuldrådgivning

Stöd vid dödsfall

Dödsfall och sorg

Sorg är de känslor och tankar som kan komma när man har varit med om något allvarligt som förändrar livet, som att förlora någon som stått en nära eller förlora något viktigt. Att sörja kan ta tid, men det hjälper en att komma vidare.

Sorg visar sig inte bara genom att man blir ledsen och gråter. Ofta kan man också få svårt att koncentrera sig, man kan bli arg och irriterad. Humöret växlar snabbt mellan att vara glad och ledsen. Man kanske känner sig helt slut och sover sämre på nätterna. Ibland kan man få ont i kroppen, börja äta mer eller mindre. Sorg kan visa sig på många olika sätt. (Källa: UMO)

Du kan vända dig till din skola för att få stöd. Skolorna arbetar med krishantering och det är rektorn som är ansvarig. Givetvis kan du även vända dig till direkt till elevhälsan.

Webbsida: Kuratorlänk till annan webbplats, BRIS, om sorg och krislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt kuratorerlänk till annan webbplats

Ekonomiskt stöd vid dödsfall

När en person dör, ska alltid en bouppteckning göras. Bouppteckningen kan ersättas av en dödsboanmälan. Dödsboanmälan görs av socialnämnden.

Webbsida: Dödsboanmälanlänk till annan webbplats

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.