Föreningsbidrag

Föreningar kan få bidrag och stöd av kommunen. Här hittar du en sammanfattning av socialnämndens riktlinjer för föreningsbidrag.

Kultur- och fritidsnämnden kan också bevilja föreningsbidrag, deras information hittar du här.

Allmänna bestämmelser

Socialnämndens föreningsbidrag går till ideella föreningar som har en verksamhet som kompletterar socialnämndens eller som på ett annat sätt bedöms vara till nytta inom verksamhetsområdet.
Bidrag kan ges till andra föreningar i länet som är öppna för Älmhults medborgare under förutsättning att föreningen verkar inom socialnämndens område.

Föreningsbidrag ges inte för affärsmässig verksamhet.

Bidrag söks för ett år i taget. Bidrag ges inte till föreningar som omfattas av kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser.

Villkor för bidrag

För att kunna söka bidrag hos socialnämnden ska föreningen:

 • vara hemmahörande och verksam i Älmhults kommun och rikta sin verksamhet mot kommuninvånarna i Älmhult vara öppen för alla och uppbyggd enligt demokratiska principer ska ha en sådan karaktär att den anses utgöra ett betydelsefullt komplement till socialnämndens verksamhet
 • ha som huvudsyfte att verka inom olika stödformer riktade till målgrupper inom socialnämndens område
 • ha en vald styrelse och antagna stadgar
 • ha årsmöte där verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse godkänns
 • årligen skicka in årsmöteshandlingar (verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll) samt redovisa antal medlemmar. Handlingar ska vara socialförvaltningen tillhanda omgående efter föreningens årsmöte dock senast den 1 maj. Föreningar som har brutet räkenskapsår, ska senast den 1 oktober skicka in handlingarna.

Förening som inte är hemmahörande i kommunen kan söka bidrag hos socialnämnden om nämnden bedömer att föreningen bedriver en verksamhet som riktar sig till, eller i övrigt är till nytta för, boende i Älmhults kommun.

Ansökan

I ansökan om föreningsbidrag ska föreningen beskriva vad bidraget ska användas till. Föreningen ska redogöra för syfte och mål med verksamheten samt vilken målgrupp som föreningen vänder sig till.

Ansökan

 • ska göras på fastställd blankett. Blanketten hittar du här.Word (word, 62 kB)
 • ska sökas av föreningens/organisationens styrelse och vara undertecknad av ordförande eller en av styrelsen utsedd firmatecknare. Ansökningar som saknar underskrifter skickas tillbaka för komplettering.

Ansökningshandlingarna ska vara socialförvaltningen tillhanda senast den 31 mars.

Bedömningskriterier

Ansökningarna prövas var för sig och bedömningen av bidraget görs utifrån:

 • socialnämndens behov av föreningens verksamhet, i relation till socialnämnden mål
 • till vilka grupper föreningens verksamhet når
 • ekonomisk redovisning samt möjlighet till egenfinansiering
 • budget för ansökningsperioden hur föreningen använt tidigare bidrag
 • förmågan att engagera ideella krafter i organisationen arbete
 • föreningens tillgångar i form av eget kapital, donationer, arv och gåvor

Socialnämnden prioriterar i första hand de föreningar som åtagit sig bedriva verksamhet inom de områden nämnden anser extra angelägna. Föreningens syfte och mål samt beskrivning av hur man avser att använda bidraget ligger då till grund för bedömning av socialnämndens nytta och behov av verksamheten.

Föreningens tillgångar i form av eget kapital, donationer, arv och gåvor kan komma att påverka beslutet om föreningsbidrag. Föreningen ska redovisa detta, även ändamål med fonderade medel.

Utbetalning av bidrag

Utbetalning av bidrag sker till föreningens bankgiro eller bankkonto.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.