Bostadsanpassning

Bostadsanpassning - bidrag

Bostadsanpassning är ett bidrag till anpassning av permanentbostäder som kommunen kan lämna till personer med funktionshinder så att de får möjlighet till ett självständigt boende.

Förutsättningar för bostadsanpassningsbidrag

  • Bidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som innehar en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt. Om bostaden hyrs i andra hand, lämnas bidrag endast om anpassningen är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är.
  • Om den sökande inte själv äger sin bostad måste fastighetsägaren lämna sitt medgivande till anpassningen enligt hyreslagen respektive bostadsrättslagen.
  • Bidrag lämnas till anpassning av fasta funktioner i eller i anslutning till bostaden.
  • Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade.
  • Nödvändigheten av bidraget skall styrkas med intyg från i första hand arbetsterapeut alternativt från läkare eller annan sakkunnig.
  • Bidrag lämnas för skälig kostnad.
  • Funktionshindret kan vara fysiskt, psykiskt eller medicinskt och skall vara långvarigt eller permanent bestående.
  • Bostadsanpassningsbidrag kan normalt inte lämnas för anpassning av lokaler (till exempel arbetsplatser eller daghem) eller för fritidshus.
  • Bidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentliga andra orsaker än anpassningen.

Vid köp eller byte samt vid nybyggnad av bostad gäller speciella regler. Det krävs särskilda skäl för bidrag om man väljer en bostad som kräver anpassning.

Ansökan och intyg

Mindre anpassningsåtgärder kan ofta lösas med olika hjälpmedel som kan förmedlas av kommunens arbetsterapeuter. Om problemen inte kan lösas med hjälpmedel kan det bli aktuellt med bostadsanpassning. Arbetsterapeuten kan i sådana fall skriva ett intyg om funktionshindrets art och vilka problem som det medför. Den sökande måste betala för arbetsterapeutens intyg.

Utöver ansökan behövs alltid ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till handikappet. Vid mer omfattande åtgärder kan ytterligare handlingar vara nödvändiga.

Beslut och genomförande

Vid behov hjälper vi på miljö- och byggförvaltningen till med att bland annat knyta kontakt med lämpliga specialfirmor för offert eller kostnadsuppgift, och att upprätta ritningar och bygglovsansökningar om detta är nödvändigt. De gör ofta ett hembesök för att välja utförandealternativ och fastställa vad som ingår i anpassningen för att därigenom förbättra beslutsunderlaget. När underlaget är komplett (ansökan, intyg och offert eller kostnadsuppgift) beslutar kommunen om bidrag.

Sökanden meddelas skriftligt om bidragsbeslutet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.