Hemtjänst

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har, enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §, rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt.

Rätt till hemtjänst


Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå och biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Det är den enskildes behov som är avgörande för rätten till bistånd. Ansökan om hemtjänst görs av den enskilde eller dennes rättslige företrädare hos biståndshandläggare.

Efter utredning beslutar handläggaren om rätt till insatsen föreligger, i vilken omfattning insatsen ska beviljas och vad den ska innehålla. Beslutet omprövas/övervägs regelbundet eller vid ändrade förhållanden. Vid avslag på ansökan finns möjlighet att överklaga beslutet. Information om hur man överklagar ges i samband med avslaget.

Avgift


Kommunen har rätt att ta ut en avgift enligt gällande hemtjänsttaxa för de insatser som utförs. Avgiften får dock inte vara högre än att den enskilde förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov, boendekostnad och andra normala levnadskostnader. Mer information om avgifter finns här.

Hemtjänstens uppgifter


Insatser från hemtjänsten ska underlätta för den enskilde i det dagliga livet och ge möjlighet till att bo kvar i det egna hemmet. I hemtjänstens uppgifter ingår insatser av servicekaraktär, såsom städning, tvätt, inköp och matdistribution, och personlig omvårdnad. Personlig omvårdnad ska tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov och kan innefatta till exempel hjälp med personlig hygien, förflyttning, intag av måltider och insatser för att bryta isolering.

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå och biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Det är den enskildes behov som är avgörande för rätten till bistånd. Ansökan om hemtjänst görs av den enskilde eller dennes rättslige företrädare hos biståndshandläggare. Efter utredning beslutar handläggaren om rätt till insatsen föreligger, i vilken omfattning insatsen ska beviljas och vad den ska innehålla. Beslutet omprövas/övervägs regelbundet eller vid ändrade förhållanden. Vid avslag på ansökan finns möjlighet att överklaga beslutet. Information om hur man överklagar ges i samband med avslaget.

Kommunen har rätt att ta ut en avgift enligt gällande hemtjänsttaxa för de insatser som utförs. Avgiften får dock inte vara högre än att den enskilde förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov, boendekostnad och andra normala levnadskostnader.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.