Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Ska du bygga nytt hus eller ska området där du bor anslutas till kommunalt vatten och avlopp? Ligger huset inom ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp ska vatten och avloppsförsörjningen ske genom kommunala VA-anläggningar.

Första steget är då att fylla i blanketten servisanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Innan du fyller i blanketten, läs gärna igenom de allmänna bestämmelserna (ABVA).

Efter att tekniska förvaltningen fått in din servisanmälan upprättas en förbindelsepunkt på servisledningen till din fastighet. Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetens ledningar kopplas samman med de kommunala ledningarna. Alla ledningar på tomten innanför denna punkt är fastighetsägarens ansvar.

En vattenmätare installeras på inkommande vattenledning i fastigheten, oftast i källaren eller tvättstugan. Detta sker eftersom du ska betala för den mängd vatten som förbrukas.