Sprinkler

Kommunens huvuduppgift är att leverera dricksvatten till abonnenterna. Kommunen har ingen skyldighet att ordna med vatten till sprinkleranläggningar i fastigheter eftersom sprinkleranslutningar tar resurser från dricksvattensystemet.

Det finns två typer av sprinkleranläggningar:

Direktverkande sprinkleranläggning

Innebär att huvudmannen måste kunna leverera ett visst flöde och tryck direkt från den allmänna huvudledningen, för att fastighetens sprinkleranläggning ska fungera. Denna typ av sprinkleranläggning kräver större dimensioner på kommunens dricksvattenledningar. Älmhults kommun tillåter inte anslutning av denna typ av sprinkleranläggning.

Sprinkleranläggning ordnas via egen anlagd vattenreservoar

Om fastighetsägaren ordnar med sprinkleranläggningar via egen anlagd vattenreservoar krävs det inte ökade resurser från det kommunala vattenledningssystemet, när det gäller tryck och flöde.

Genom att själv installera de anordningar som behövs för anläggningens tryck och flöde, får du som fastighetsägare kontroll över den egna anläggningens funktion. Denna typ av sprinkleranläggning kan kommunen acceptera. Dock får anslutningen inte ske utan kommunens medgivande. Vattnet till en anlagd vattenreservoar ska gå genom kommunens vattenmätare och det krävs även installation av backventiler för att förhindra bakteriespridning till det kommunala och egna dricksvattensystemet.

Kommunen kan heller inte garantera att dricksvattensystemet alltid är i funktion på grund av reparationer eller att vi måste begränsa trycket eller avbryta leveransen på grund av läckage. Fördelen med egen vattenreservoar är därför att du säkerställer tillgången av vatten.