KUNGÖRELSE

Bökhult 12:1, 12:2, 12:6 samt del av Bökhult 2:1 Dnr. 2017-B0181

En ansökan om förhandsbesked har inkommit till Miljö- och byggnämnden i Älmhults kommun.

Syftet med ansökan är att möjliggöra campingverksamhet på fastigheterna eller del av fastigheterna. Sökande är Fritidsavdelningen, Älmhults kommun. Campingverksamheten är tänkt att i huvudsak pågå under tiden 1 maj till 31 augusti årligen.

Områdena har tidigare nyttjats för camping. Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 25 § ska grannar och andra berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta.

Om ni vill yttra er i ärendet, var god uppge hur ni är sakägare och/eller berörd och ange vilken fastighet som berörs.

Skicka yttrandet till Älmhults kommun, Miljö- och byggnämnden, Box 500, 343 23 Älmhult.

Handlingarna finns i kommunhuset, receptionens anslagstavla. Yttrandetiden är t.o.m. 2018-01-08. Därefter kommer beslut att fattas. Grannar och sakägare kommer endast att meddelas via den här kungörelsen.

Vid frågor kontakta Miljö- och byggförvaltningen, tel. 0476-55000 eller e-post mob@almhult.se

Publicerad: